Social- og sundhedsassistentklubben Aarhus

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER – EN FAGGRUPPE I KONSTANT UDVIKLING

Bliv klogere på dine vilkår

Det var en stor dag for social- og sundhedsassistenter, da vi endeligt fik autorisation. Men hvad betyder det for dig og dit arbejde?

Se FOA’s svar på 10 af de mest hyppige spørgsmål.

Spørgsmål 1:
Hvornår træder autorisationsordningen i kraft?

Svar: Af Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, er de faggrupper der er autoriseret beskrevet. Derfor skal social- og sundhedsassistenterne også skrives ind i denne lov. En lovændring skal altid vedtages. Forbundet er blevet informeret om, at der i efteråret kommer et lovforslag fra indenrigs- og sundhedsministeriet, hvorefter forslaget sendes i høring. Herefter behandles lovforslaget af 3 omgange i Folketinget. Så det er ikke muligt at sætte en dato på nuværende tidspunkt. Når loven er vedtaget forestår der et videre praktisk arbejde i Sundhedsstyrelsen før autorisationen kan søges.

Spørgsmål 2:
Hvad betyder det for social- og sundhedsassistenten, at han/hun er blevet autoriseret?

Svar: En autorisation fungerer som en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau, kompetencer, arbejdsområde, jobindhold og ansvar. Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skærpes med en autorisation, ligesom en autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisation, såfremt udøveren må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov uforsømmelighed udvist ved udøvelse af hvervet. Det betyder at social-og sundhedsassistenten kan miste retten til at kalde sig social- og sundhedsassistent, hvis han/hun i sit arbejde er til fare for patienterne. Så udover den
anerkendelse der følger med autorisationen ligger der også en pligt.

Spørgsmål 3:
Betyder det at social- og sundhedsassistenten nu kan få nogle af lægens eller sygeplejerskens opgaver?

Svar: Der er ikke tale om, at social- og sundhedsassistenten får en anderledes uddannelse eller pludselig får en masse nye opgaver, der ligger uden for social- og sundhedsassistentens kompetencefelt. Social- og sundhedsassistenten kan nu med autorisationen få mulighed for at anvende sine faglige kompetencer, da det bliver nemmere at overdrage opgaver som social- og sundhedsassistenten har kompetence til at udføre efter, at uddannelsen er blevet blåstemplet med autorisationen.

Spørgsmål 4:
Bliver social- og sundhedsassistenten sundhedsperson med sin autorisation?

Svar: Ja, det gør han/hun. Autoriseret sundhedsperson. Det har betydning i sundhedslovmæssige sammenhænge.

Spørgsmål 5:
Bliver social- og sundhedsassistenten også autoriseret, hvis han/hun er uddannet for flere år siden?

Svar: Ja, det gør de. Det er uddannelsen og arbejdsområdet der er grundlag for autorisationen.

Spørgsmål 6:
Har udenlandske social- og sundhedsassistenter også samme autorisationsstatus som social-og sundhedsassistenter uddannet i DK?

Svar: Det er Sundhedsstyrelsen der skal godkende uddannelser fra andre lande og vurdere, hvorvidt disse opfylder den danske autorisation for social- og sundhedsassistenter. I dag kender man proceduren fra sygeplejerskeuddannelsen, hvor udenlandske sygeplejersker arbejder som social- og sundhedsassistenter indtil deres autorisation fra hjemlandet kan godkendes i Danmark.

Spørgsmål 7:
Skal social- og sundhedsassistenten betale for autorisationen?

Svar: Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 287 for meddelelse af autorisation. Størrelsen af gebyret er fastsat af indenrigs- og sundhedsministeriet.

Spørgsmål 8:
Hvordan foregår det, når man får sin autorisation?

Svar: Når social- og sundhedsassistenter afslutter uddannelsen, sender det pågældende uddannelsessted (skolen) en oversigt over, hvilke elever der har gennemført og bestået uddannelsen til Sundhedsstyrelsen. I samme moment søger den enkelte nyuddannede social- og sundhedsassistent på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om autorisation. På denne side under fanen uddannelse vil vi efter, at social og sundhedsassistenterne er blevet
oprettet med autorisation kunne finde et ansøgningsskema, som skal udfyldes elektronisk. Her træffes også aftale om betalingsform. Det er social- og sundhedsassistenten der betaler for autorisationen. Efter ca. 14 dage modtager social- og sundhedsassistenten sit autorisationsbevis med posten. Allerede uddannede social- og sundhedsassistenter skal søge autorisation ved indsendelse af eksamensbeviser til Sundhedsstyrelsen.

Spørgsmål 9:
Hvad sker der hvis social- og sundhedsassistenten ikke vil betale for autorisationsbeviset?

Svar: Hvis social- og sundhedsassistenten ikke vil betale for autorisationen opnår han/hun ikke autorisation, og er derfor ikke omfattet af den titelbeskyttelse som uddannelsen giver, hvorfor han/hun ikke kan kalde sig social- og sundhedsassistent. Endvidere har alle autoriserede sundhedspersoner i dag et Autorisations ID, der kan bruges som ID af de offentlige myndigheder som indgang om oplysning om en sundhedspersons autorisationsstatus. For alle autorisationer søgt efter 1. januar 2007 vil der være påført autorisations ID på autorisationsbeviset. Autorisations ID anvendes også som identitetsgrundlag ved logning i nogle EPJ.

Spørgsmål 10:
Kan den ansættende myndighed forlange at se autorisationsbevis ved ansættelse?

Svar: Ansættelsesstedet kan forlange at se autorisationsbevis ved ansættelse. Hvis jobfunktionen er tilknyttet funktionsbegrænsninger som ligger inden for autorisationsområdet, kan social- og sundhedsassistenten, der fravælger autorisation risikere ikke at få andel i det fulde job udførelse.